Opbrengst van het overleg van de Federatie-OVP met politieke partijen.

Vanuit de Federatie hebben we, met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en met de belangen van bij ons aangesloten bewoners in het achterhoofd, vragen aan de deelnemende partijen gesteld en ze uitgenodigd voor een gesprek.

Van deze uitnodiging hebben slechts drie partijen gebruik gemaakt (Dorpsbelangen, PvdA/Groen Links en De Lokale Partij). De andere partijen hebben geen reactie gegeven.

Van de gesprekken zijn geen verslagen gemaakt; het waren alle drie open en plezierige gesprekken, waarin we vooral nader kennis hebben gemaakt en wij van onze kant de vragen hebben toegelicht.

De vragen hadden vooral betrekking op de visie van de partijen over het betrekken van bewoners bij plannen, en in welke fase (participatie). Over de visie van de partij op het binnen het Gebiedsakkoord breed geformuleerde toekomstbeeld van ons gebied, over de bescherming van Natura2000 gebieden, de toekomst van de recreatiesector, over garanties over het baggeren, handhaving van stiltegebieden, onderhoud van voorzieningen, oude bestemmingsplannen, veiligheid op onze dijken en de handhaving (zie de door ons gestelde vragen hieronder). Daarnaast hebben we de partijen gewezen op de individuele belangen van de verenigingen die samen de Federatie vormen, zoals die ook op onze website staan.

Voor twee van de drie partijen die we wel gesproken hebben waren onze vragen en het gesprek welkome input voor hun verkiezingsprogramma, zo werd aangegeven. Dorpsbelangen had het verkiezingsprogramma al geschreven toen we in gesprek gingen.

Met De Lokale Partij hadden we het eerste gesprek, met Alette Zandbergen en Gert Zagt, respectievelijk lijsttrekker en fractievoorzitter. Marije de Rooij en René Vierkant hadden met hen een openhartig gesprek, waarin de betrokkenheid bij de door ons aangedragen thema’s groot bleek. Informatief voor ons was dat zij aangaven dat in de gemeenteraad veel van wat speelt in het Gebiedsakkoord voor hen lang niet altijd duidelijk is. Zij worden geïnformeerd door het college, maar dat is vaak pas op het moment dat ergens een besluit over genomen moet worden. Voor wat betreft de door ons benoemde thema’s en vragen bleken we dezelfde lijn te hebben. Van Gert Zagt ontvingen we nog een uitgebreide reactie op onze vragen. Deze voegen wij ter info toe onder aan dit verslag.

Ook het gesprek met Stan Poels van PvdA-Groen Links was over en weer verhelderend; we bleken het over de door ons naar voren gebrachte thema’s eigenlijk eens met elkaar.

De delegatie van Dorpsbelangen was met vier personen het grootst met Wiet van den Brink (voorzitter Dorpsbelangen), Jan-Jaap de Kloet (wethouder en lijsttrekker Dorpsbelangen), Patricia IJsbrandij (raadslid Dorpsbelangen en no.2 op de kandidatenlijst) en René Voigt (fractievoorzitter Dorpsbelangen en no.3 op de kandidatenlijst) en van onze kant waren Marije, Paul en René aanwezig. Met aan tafel de wethouder was het onderscheid tussen de rol van de wethouder en de ambities van de partij niet altijd duidelijk. De partijgenoten werden in het gesprek gelijk ook bijgepraat over het Gebiedsakkoord; zij waren natuurlijk lang niet zo ingevoerd als de wethouder.

Wij als bestuur van de Federatie Oostelijke Vechtplassen zien met tevredenheid terug op het naar voren brengen van uw belangen bij de verschillende politieke partijen. Het is nu aan u als bewoner van het gebied, aangesloten via één van de verenigen binnen de Federatie om in de verschillende verkiezingsprogramma’s te ontdekken in hoeverre zij de voor u belangrijke zaken hebben opgenomen, om in het stemlokaal uw keuze te maken.

Succes!

We hebben van De Lokale Partij antwoord ontvangen op de 10 vragen die we de politieke partijen binnen de raad van de gemeente Wijdemeren hebben gestuurd. Het antwoord van De Lokale Partij is als download onder dit bericht te vinden. Ik heb voor de leesbaarheid de 10 vragen vanuit de bewonersfederatie aan het document van Gert Zagt toegevoegd.