Home

De impact van het Gebiedsakkoord OVP op de leef- en woonomgeving is groot en diverse plannen raken bewoners direct. Echter, in de aanloop naar het Gebiedsakkoord zijn de belangen van bewoners vaak niet of onvoldoende meegenomen. Mede daarom hebben bewoners zich in verschillende delen van het gebied verenigd. Zes bewonersverenigingen hebben nu de krachten gebundeld en zich verenigd in een federatie: een vereniging voor bewoners, door bewoners.

Voorzitter: Marije de Rooij (WeSP)
Vice-Voorzitter: René Vierkant (BELP)
Secretaris: Gert Schaap (de Ster van Loosdrecht)
Penningmeester: Paul Linssen (VBLP)

Het belangrijkste doel van de federatie is om de belangen van bewoners een prominente plaats te geven tussen alle belangen van partijen die een rol spelen bij de uitvoering van het gebiedsakkoord.
Waar wij de hoofdlijnen van het Gebiedsakkoord (de doelen en ambities) mooi vinden, zit de kern van onze aandacht in de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma.

Door onze samenwerking kunnen we als volwaardig gesprekspartner invloed uitoefenen op de verschillende planvormingsprocessen. Concreet betekent dit dat de federatie in projectgroepen, de regiegroep en de stuurgroep meepraat op de niveaus waar de Gebiedsakkoord-partijen samen beslissingen nemen. Dit doen we waar nodig ook bij zaken buiten het Gebiedsakkoord. Op een constructieve manier en met een kritisch oog voor de belangen van bewoners.