Nieuws

Gepubliceerd: 25 februari 2021. Enquête ‘samengaan recreatie en natuu

Onderdeel van het gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen is het project ‘samengaan recreatie en natuur’. Naar aanleiding van het eerste onderzoek dat gedaan is rond de vraag hoe natuur en recreatie elkaar kunnen versterken, hebben de Regiegroep en de Stuurgroep geconcludeerd dat het nodig is een duidelijker breed gedragentoekomstbeeld te maken van hoe de recreatie er in 2030 uit zou moeten zien. Een soort schets van het geheel, waar de partners in het gebiedsakkoord achter staan. Wij ook als bewonersverenigingen in de federatie.
Er zijn natuurlijk al allerlei visies en ideeën, maar een duidelijk gezamenlijk beeld ontbreekt nog. Deze schets moet een soort toetsingskader worden voor de verdere invulling en uitwerking van diverse projecten. Het toekomstbeeld wordt gecombineerd met een agenda om dat beeld ook tot uitvoering te laten komen.
Dit deelproject is recent opgestart, ook de bewonersfederatie is betrokken bij interviews en de sessies die zullen volgen om hier meer vorm aan te geven. Onderdeel van het project is ook een enquête die breed uitgezet zal worden. U kunt hem dus op meerdere plekken voorbij zien komen. Wij willen de enquête in elk geval onder de aandacht brengen van onze leden en jullie vragen hem in te vullen, zodat we als bewoners bijdragen aan een breed beeld van de gedachten en wensen die leven over het gebied.
De enquête kunt u vinden via dit nieuwsbericht, met een link naar de enquête.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Aan_de_slag_met_de_toekomst_recreatie_Oostelijke_Vechtplassen_20

Gepubliceerd: 17 februari 2021. Afwegingscriteria locatie bagger fase 1.

De afwegingscriteria voor het selecteren van een locatie van de bagger uit de plas (1e Fase) zijn vastgesteld. Tevens is vastgesteld uit welke mogelijke locaties gekozen gaat worden.  Op 31 maart wordt op basi van deze criteria een besluit genomen over een locatie voor baggerfase 1. Een ranking of waardering van de criteria is gezamenlijk bepaald en gaat als leidraad mee. Tot de afwegingscriteria behoren bijvoorbeeld haalbaarheid, impact op de omgeving en de natuur, de bijdrage aan de doelstellingen van het Gebiedsakkoord en het maatschappelijk/politiek draagvlak.
De komende weken worden de relevante onderzoeken afgerond, waarna in maart de Stuurgroep een keuze gaat maken. https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Stuurgroep_baggeropgave_focus_op_weilanddepot

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft in de vergadering van 2 september 2020 besloten na iedere vergadering de belangrijkste besluiten via een nieuwsbericht naar buiten te brengen. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen. Klik op onderstaande link om deze nieuwsbrief te lezen.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/September_2020/Nieuws_van_de_stuurgroep_Oostelijke_Vechtplassen_2_9_2020

Gepubliceerd: 11 juni 2020. Baggeren Loosdrechtse plassen

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Het plan van aanpak voor de eerste fase van het project is nu definitief vastgesteld door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en gaat de uitvoerende fase in.  Door op onderstaande link te klikken leest meer over de uitvoerende fase en kunt u een film bekijken over het baggeren van de Loosdrechtse plassen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/April_2020/Video_over_aanpak_baggeren_Loosdrechtse_Plassen

Gepubliceerd: 11 juni 2020. Uitkomst enquête Moerasvogels.

De Provincie Noord Holland heeft de uitkomst van de enquête op haar site gepubliceerd. Door op onderstaande link te klikken kunt u de uitkomst lezen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Uitkomsten_enqu_te_hoe_leefgebied_voor_moerasvogels_verbeteren

Gepubliceerd: 18 mei 2020. Nieuwe Polderplas.

Door de corona maatregelen van het Rijk ziet het er voorlopig nog niet naar uit dat we een nieuwe inloopbijeenkomst kunnen organiseren voor geïnteresseerden. Wellicht lukt het in september. Daarom denkt het programmateam na welke alternatieve mogelijkheden er zijn om toch goed in contact te staan met belanghebbenden en inwoners. Via onderstaande link kunt u de stand van zaken lezen omtrent dit project.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Invulling_Nieuwe_Polderplas_voortgang_quick_scan

Gepubliceerd: 1 april 2020. Moerasvogels.

Hoe kunnen we het leefgebied voor moerasvogels in het plassengebied verbeteren? Doe mee aan de enquête!
Geef uw mening en doe voor 6 april mee aan een enquête. Lees eerst de toelichting.

Gepubliceerd: 28 maart 2020. Persbericht

Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen is opgericht.
Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, is recent de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen opgericht.
Binnen de federatie werken we samen, delen we informatie en ervaringen en ondersteunen we de doelen van de aangesloten verenigingen.

Gepubliceerd: 20 maart 2020. Persbericht

In verband met het Coronavirus (COVID-19) zijn de bijeenkomsten van de Verenigingen, van de Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord -Holland tot nader bericht geannuleerd.