Nieuws

Gepubliceerd: 3 april 2021

Nog meer onderzoek naar kansloze vaarverbinding? Verspilling van belastinggeld!

De Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen vindt het uitgeven van nog meer gemeenschapsgeld aan onderzoeken naar de vaarverbinding zinloos. Het MER-rapport en advies van de commissie MER zijn glashelder: alle alternatieven voor een vaarverbinding brengen schade aan de natuur, landschap, cultureel erfgoed en/of rust. Het Kernteam (vertegenwoordigers van gemeente, Provincie NH en waterschap) adviseerde terecht te stoppen met het project.

Verspilling van publieke middelen
Er zijn te veel inhoudelijke showstoppers, op verschillende gebieden. Alle negatieve effecten die in het MER rapport staan, moeten met zekerheid gemitigeerd kunnen worden. Negatieve effecten op Natura 2000, én stikstof, én Natuur Netwerk Nederland, én Beschermd Provinciaal Landschap, én de Kader Richtlijn Water, én de Stiltegebieden. Dat is niet realistisch: er zullen zaken onzeker blijven.

Bovendien is nog niet uitgewerkt wat precies onderzocht moet worden. De kosten lopen gezien het aantal punten waarop grondig onderzoek gedaan moet worden, hard op. Er is nu al ruim 550.000 euro gestoken in onderzoek naar een nieuwe vaarverbinding en onduidelijk is hoeveel aanvullend onderzoek extra gaat kosten.
Er zou onderzoek nodig zijn naar de aard en mogelijkheden van maatregelen per onderdeel om definitief uitsluitsel te krijgen over de haalbaarheid van een nieuwe vaarverbinding. Het gaat dan om specialistische, dus dure onderzoeken naar haalbaarheid van nu nog onbekende mogelijkheden om de schade die zou ontstaan eventueel te kunnen mitigeren .

Tegen de achtergrond van de zeer theoretische kans dat alle vragen positief beantwoord kunnen worden (minder dan 1%!) vinden wij het onbegrijpelijk dat genoemde partijen bereid zijn nog meer publieke middelen in te zetten om deze onderzoeken te laten uitvoeren. Wij vinden dat onverantwoord.

Hoe dan wel?
De kans op haalbaarheid is zó klein, dat het geld beter gestoken kan worden in samen bekijken hoe de watersport sector wél de benodigde impuls kan krijgen. We stellen voor om het beschikbare geld te besteden, door samen te kijken hoe de watersportsector die impuls kan krijgen – in overleg met elkaar en niet tegenover elkaar!
Wij zijn voor het gezamenlijk uitwerken van het versterken van de recreatie in ons gebied. Voor natuur, maar ook voor versterking van de economische structuur van het gebied.

Gepubliceerd: 3 april, Baggeren, bericht vanuit de BELP

Zoals u waarschijnlijk al uit de lokale pers heeft kunnen vernemen is er de afgelopen periode
veel werk verzet, ook door het bestuur, om helder te krijgen hoe we nu snel de 1e t/m 5e plas
gebaggerd krijgen. Zoals eerder gemeld is daarvoor het vinden van een geschikte locatie voor
het opslaan van de bagger van belang. Aanvankelijk was de koers gericht op het inrichten van
een weilanddepot bij de Egelshoek (nabij sportvelden en vliegveld), maar daar kwam veel
protest tegen. Niet alleen van omwonenden, maar ook Natuurmonumenten en Waternet zagen
veel problemen, met name vanwege het kwelwater dat hier omhoog komt en het aangrenzende
NatuurNetwerk Nederland gebied, waarvoor natuurbeschermende maatregelen worden
genomen.

Vanuit BELP hebben we al langer sterk gemaakt voor het in ieder geval parallel werken aan een
plan B. Dat is gelukkig opgepakt en ook de locatie Mijndense Polder is verder onderzocht in de
afgelopen maanden. In het Baggerplatform (waar de diverse betrokken organisaties overleggen,
waaronder namens de BELP/Federatie Gert-Jan Molenaar) is er de afgelopen maanden gewerkt aan een matrix, waarin de te onderzoeken locaties en de te wegen criteria op een zo
objectief mogelijke manier zijn gerangschikt. Ons doel vanuit de BELP en de Federatie is steeds geweest dat er nu eindelijk en zo spoedig mogelijk daadwerkelijk gebaggerd gaat worden. Het lijkt er nu op dat dit mogelijk gaat zijn in Polder Mijnden Zuid. Alle onderzoeken wijzen uit dat het kan en de Stuurgroep van het Gebiedsakkoord heeft vanmiddag besloten dat alles in gang gezet wordt om het baggeren per eind 2022 te kunnen starten, waarbij de bagger uit de 1e t/m 5e plas (muv de vervuilde bagger) in polder Mijnden-Zuid wordt gedeponeerd op een weiland. Dat weiland wordt voorzien van
dijkjes van eigen grond, waarbinnen de bagger de komende tijd zal ontwateren. Eindresultaat is
dan schone plassen en een lichtelijk opgehoogd weiland (naar alle verwachting klinkt de
opgebracht baggerlaag weer flink in).

Door het nemen van dit besluit wordt een belangrijke stap gezet in het Gebiedsakkoord. Niet
alleen voor ons als aanwonenden aan deze plassen, maar zeker ook voor de bezoekende
recreant en de recreatiesector. Voor de jachthavens, waar vervuilde bagger is aangetroffen, is
het beoogde traject dat hier in de loop van dit jaar de kogel door de kerk gaat en ook hiervoor
een depotlocatie (tijdelijk opslag) is gevonden. Op dit depot kan dan ook de 9% vervuilde
bagger van buiten de jachthavens worden opgeslagen. Na indrogen wordt deze bagger
afgevoerd om te worden verbrand. Voor het beheer van de plassen na de schoonmaak worden ook plannen gemaakt.

Gepubliceerd: 25 februari, Samengaan natuur en receatie

Onderdeel van het gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen is het project ‘samengaan recreatie en natuur’. Naar aanleiding van het eerste onderzoek dat gedaan is rond de vraag hoe natuur en recreatie elkaar kunnen versterken, hebben de Regiegroep en de Stuurgroep geconcludeerd dat het nodig is een duidelijker breed gedragentoekomstbeeld te maken van hoe de recreatie er in 2030 uit zou moeten zien. Een soort schets van het geheel, waar de partners in het gebiedsakkoord achter staan. Wij ook als bewonersverenigingen in de federatie.
Er zijn natuurlijk al allerlei visies en ideeën, maar een duidelijk gezamenlijk beeld ontbreekt nog. Deze schets moet een soort toetsingskader worden voor de verdere invulling en uitwerking van diverse projecten. Het toekomstbeeld wordt gecombineerd met een agenda om dat beeld ook tot uitvoering te laten komen.
Dit deelproject is recent opgestart, ook de bewonersfederatie is betrokken bij interviews en de sessies die zullen volgen om hier meer vorm aan te geven. Onderdeel van het project is ook een enquête die breed uitgezet zal worden. U kunt hem dus op meerdere plekken voorbij zien komen. Wij willen de enquête in elk geval onder de aandacht brengen van onze leden en jullie vragen hem in te vullen, zodat we als bewoners bijdragen aan een breed beeld van de gedachten en wensen die leven over het gebied.
De enquête kunt u vinden via dit nieuwsbericht, met een link naar de enquête.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Aan_de_slag_met_de_toekomst_recreatie_Oostelijke_Vechtplassen_20

Gepubliceerd: 17 februari 2021. Afwegingscriteria locatie bagger fase 1.

De afwegingscriteria voor het selecteren van een locatie van de bagger uit de plas (1e Fase) zijn vastgesteld. Tevens is vastgesteld uit welke mogelijke locaties gekozen gaat worden.  Op 31 maart wordt op basi van deze criteria een besluit genomen over een locatie voor baggerfase 1. Een ranking of waardering van de criteria is gezamenlijk bepaald en gaat als leidraad mee. Tot de afwegingscriteria behoren bijvoorbeeld haalbaarheid, impact op de omgeving en de natuur, de bijdrage aan de doelstellingen van het Gebiedsakkoord en het maatschappelijk/politiek draagvlak.
De komende weken worden de relevante onderzoeken afgerond, waarna in maart de Stuurgroep een keuze gaat maken. https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Februari_2021/Stuurgroep_baggeropgave_focus_op_weilanddepot

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft in de vergadering van 2 september 2020 besloten na iedere vergadering de belangrijkste besluiten via een nieuwsbericht naar buiten te brengen. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen. Klik op onderstaande link om deze nieuwsbrief te lezen.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/September_2020/Nieuws_van_de_stuurgroep_Oostelijke_Vechtplassen_2_9_2020

Gepubliceerd: 11 juni 2020. Baggeren Loosdrechtse plassen

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Het plan van aanpak voor de eerste fase van het project is nu definitief vastgesteld door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en gaat de uitvoerende fase in.  Door op onderstaande link te klikken leest meer over de uitvoerende fase en kunt u een film bekijken over het baggeren van de Loosdrechtse plassen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/April_2020/Video_over_aanpak_baggeren_Loosdrechtse_Plassen

Gepubliceerd: 11 juni 2020. Uitkomst enquête Moerasvogels.

De Provincie Noord Holland heeft de uitkomst van de enquête op haar site gepubliceerd. Door op onderstaande link te klikken kunt u de uitkomst lezen.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Uitkomsten_enqu_te_hoe_leefgebied_voor_moerasvogels_verbeteren

Gepubliceerd: 18 mei 2020. Nieuwe Polderplas.

Door de corona maatregelen van het Rijk ziet het er voorlopig nog niet naar uit dat we een nieuwe inloopbijeenkomst kunnen organiseren voor geïnteresseerden. Wellicht lukt het in september. Daarom denkt het programmateam na welke alternatieve mogelijkheden er zijn om toch goed in contact te staan met belanghebbenden en inwoners. Via onderstaande link kunt u de stand van zaken lezen omtrent dit project.
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Invulling_Nieuwe_Polderplas_voortgang_quick_scan

Gepubliceerd: 1 april 2020. Moerasvogels.

Hoe kunnen we het leefgebied voor moerasvogels in het plassengebied verbeteren? Doe mee aan de enquête!
Geef uw mening en doe voor 6 april mee aan een enquête. Lees eerst de toelichting.

Gepubliceerd: 28 maart 2020. Persbericht

Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen is opgericht.
Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, is recent de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen opgericht.
Binnen de federatie werken we samen, delen we informatie en ervaringen en ondersteunen we de doelen van de aangesloten verenigingen.

Gepubliceerd: 20 maart 2020. Persbericht

In verband met het Coronavirus (COVID-19) zijn de bijeenkomsten van de Verenigingen, van de Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord -Holland tot nader bericht geannuleerd.